คำถามที่พบบ่อย ของสถานธนานุเคราะห์ หรือ โรงจำนำ

 • AUTHOR: // CATEGORY: บทความ

  No Comments

  คำถามที่พบบ่อย ของสถานธนานุเคราะห์
  วัน- เวลา เปิดทำการของสถานธนานุเคราะห์?
  สถานธนานุเคราะห์เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. , 13.00 – 16.30 น.

  สถานธนานุเคราะห์ให้บริการรับจำนำสิ่งของประเภทใดบ้าง?
  สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งให้บริการรับจำนำ ดังนี้

  - การรับจำนำสิ่งของประเภท ทอง นาก เงิน เพชร ที่เป็นรูปพรรณตั๋วฉบับละไม่เกิน 60,000 บาท
  - การรับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ ตั๋วฉบับละไม่เกิน 20,000 บาท
  - ตั๋วรับจำนำแต่ละฉบับมีระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน ผู้มาใช้บริการสามารถส่งดอก จะขอผ่อนก่อนครบกำหนดได้ หรือเพิ่มเงินต้นได้หากทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่าที่ประเมินราคารับจำนำไว้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด

  เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน

  สถานธนานุเคราะห์เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเท่าใด?
  อัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์

  -เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
  - เงินต้นมากกว่า 5,001 แต่ไม่เกิน 25,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
  - เงินต้นมากกว่า 25,001 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
  ระยะเวลาของทรัพย์จำนำเป็นเท่าใด?
  สถานธนานุเคราะห์ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละราย
  ไว้เป็นเวลา 4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน หากผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยหรือไม่ไถ่ถอนคืน
  ภายในกำหนดทรัพย์จำนำนั้นจะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์

  การประมูลทรัพย์หลุดจำนำทำอย่างไร?
  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อประมูลทรัพย์หลุดจำนำคืนได้ด้วยตนเอง

  ที่งานประมูลทรัพย์ อาคารสำนักงานธนานุเคราะห์ (อาคาร 8) ชั้น 1

  ขั้นตอนการให้บริการซื้อทรัพย์หลุดจำนำคืน
  - ผู้ใช้บริการมาติดต่อที่งานประมูลทรัพย์เพื่อเขียนคำร้องขอประมูลทรัพย์หลุดจำนำ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  - ตั๋วรับจำนำฉบับจริง พร้อมสำเนา
  - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  - ใบคำร้อง

  กรณีตั๋วรับจำนำหายจะดำเนินการอย่างไร?
  กรณีผู้ใช้บริการทำตั๋วจำนำหาย และมีความประสงค์จะส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอนทรัพย์จำนำคืน
  ให้เจ้าของตั๋วติดต่อที่สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการเป็นการด่วน

  กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นทำการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยแทน จะดำเนินการอย่างไร?
  กรณีผู้ใช้บริการจะทำการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยแทนให้ดำเนินการดังนี้

  - เจ้าของตั๋วพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาด้านหลังตั๋วจำนำ
  - นำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของตั๋วกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำการแทน
  พร้อมสำเนา 1 ชุดมาติดต่อที่สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการที่ระบุไว้ในตั๋วจำนำ

  เมื่อทรัพย์หลุดจำนำไปแล้ว นำไปประมูลที่ไหน
  - เมื่อทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ์ของสำนักงานธนานุเคราะห์แล้ว จำนำมาเปิดประมูล ณ สำนักงานธนานุเคราะห์ (อาคาร 8) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

COMMENTS

0 Responses to คำถามที่พบบ่อย ของสถานธนานุเคราะห์ หรือ โรงจำนำ

LEAVE A REPLY