คำถามที่พบบ่อย ของสถานธนานุเคราะห์ หรือ โรงจำนำ

 • AUTHOR: // CATEGORY: บทความ

  Comments Off

  คำถามที่พบบ่อย ของสถานธนานุเคราะห์
  วัน- เวลา เปิดทำการของสถานธนานุเคราะห์?
  สถานธนานุเคราะห์เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. , 13.00 – 16.30 น.

  สถานธนานุเคราะห์ให้บริการรับจำนำสิ่งของประเภทใดบ้าง?
  สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งให้บริการรับจำนำ ดังนี้

  - การรับจำนำสิ่งของประเภท ทอง นาก เงิน เพชร ที่เป็นรูปพรรณตั๋วฉบับละไม่เกิน 60,000 บาท
  - การรับจำนำสิ่งของประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ ตั๋วฉบับละไม่เกิน 20,000 บาท
  - ตั๋วรับจำนำแต่ละฉบับมีระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน ผู้มาใช้บริการสามารถส่งดอก จะขอผ่อนก่อนครบกำหนดได้ หรือเพิ่มเงินต้นได้หากทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่าที่ประเมินราคารับจำนำไว้ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด

  เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน

  สถานธนานุเคราะห์เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเท่าใด?
  อัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์

  -เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
  - เงินต้นมากกว่า 5,001 แต่ไม่เกิน 25,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
  - เงินต้นมากกว่า 25,001 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
  ระยะเวลาของทรัพย์จำนำเป็นเท่าใด?
  สถานธนานุเคราะห์ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละราย
  ไว้เป็นเวลา 4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน หากผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยหรือไม่ไถ่ถอนคืน
  ภายในกำหนดทรัพย์จำนำนั้นจะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์

  การประมูลทรัพย์หลุดจำนำทำอย่างไร?
  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อประมูลทรัพย์หลุดจำนำคืนได้ด้วยตนเอง

  ที่งานประมูลทรัพย์ อาคารสำนักงานธนานุเคราะห์ (อาคาร 8) ชั้น 1

  ขั้นตอนการให้บริการซื้อทรัพย์หลุดจำนำคืน
  - ผู้ใช้บริการมาติดต่อที่งานประมูลทรัพย์เพื่อเขียนคำร้องขอประมูลทรัพย์หลุดจำนำ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  - ตั๋วรับจำนำฉบับจริง พร้อมสำเนา
  - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  - ใบคำร้อง

  กรณีตั๋วรับจำนำหายจะดำเนินการอย่างไร?
  กรณีผู้ใช้บริการทำตั๋วจำนำหาย และมีความประสงค์จะส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอนทรัพย์จำนำคืน
  ให้เจ้าของตั๋วติดต่อที่สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการเป็นการด่วน

  กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นทำการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยแทน จะดำเนินการอย่างไร?
  กรณีผู้ใช้บริการจะทำการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาทำการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยแทนให้ดำเนินการดังนี้

  - เจ้าของตั๋วพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาด้านหลังตั๋วจำนำ
  - นำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของตั๋วกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำการแทน
  พร้อมสำเนา 1 ชุดมาติดต่อที่สถานธนานุเคราะห์ที่ใช้บริการที่ระบุไว้ในตั๋วจำนำ

  เมื่อทรัพย์หลุดจำนำไปแล้ว นำไปประมูลที่ไหน
  - เมื่อทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ์ของสำนักงานธนานุเคราะห์แล้ว จำนำมาเปิดประมูล ณ สำนักงานธนานุเคราะห์ (อาคาร 8) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  But it is dissertation help online dissertationauthors.com also clear that this particular sandwich has religious implications for lots of people.

COMMENTS

0 Responses to คำถามที่พบบ่อย ของสถานธนานุเคราะห์ หรือ โรงจำนำ